Obi (belt) 帯 おび


From the left
o-1
o-2
o-73
o-4


From the left
o-5
o-6
o-7
o-8


From the left
o-9
o-10
o-11
o-12


From the left
o-13
o-14
o-715
o-16


From the left
o-17
o-18
o-19
o-20


From the left
o-21
o-22
o-23
o-24

From the left
o-2
o-26
o-27
o-28

From the left
o-29
o-30
o-31
o-32


From the left
o-33
o-34
o-35
o-36


From the left
o-37
o-38
o-39
o-40

yukata page